Jordbruket | Bymejeri | Skärvången

Jordbruket

Jordbruket

 

Låt oss följa dig genom jordbruket i Skärvången. Här får du veta det mesta om hur jorden brukas, hur  kor och getter har det och lite om  filosofin när det gäller miljö och t.ex hur man kan hålla ett öppet landskap även i yttersta glesbygd. Passa också på att kika på bilder från beteshagarna och ladugårdarna.

 

Nu befinner vi oss i den yttersta glesbygden, med en typisk småbrukarprägel, med stora skogar och små jordbruksskiften. Att sköta jorden här anses ha ett mycket stort kulturellt värde, men är på grund av den geografiska belägenheten en ren ekonomisk katastrof. Att livnära sig på fjällnära jordbruk är mycket svårt. Vi brukar 170 ha som är fördelade på 7 (!) byar och marken som belönas med miljöstöd  från EU, utnyttjas enbart till beten och vall.

 

Alla vallar brukas precis som den alltid gjort, de vill säga utan konstgödsel och gifter. Det sörjer för ett sunt och giftfritt grovfoder till våra 70 kor och 200 getter. Många av betena är nära fjäll och i fäbodmiljö har ett stort kulturellt värde och den betade boskapen är själva förutsättningen för den biologiska mångfalden i den ömtåliga växtmiljön.

 

Djurhållning

Djurstallarna är byggda -05 och speciellt utformade för att kor och getter skall ha möjlighet att följa sina naturliga beteenden, med lösdrift, liggbås och kalvningsboxar. På sommaren har alla djur fri tillgång till naturbeten, getterna tillbringar sommaren på fäboden Sörbodarna vid blomsterfjället Ansättens fot.

 

Stallar och mjölkanläggningar är moderna för att hålla en bra arbetsmiljö för djur och personal och för att ge förutsättning för en mjölk produktion  med högt ställda  krav när det gäller mjölk med goda ystningsegenskaper.

 

Både kor och getter föder sina små helt naturligt och kan själva slicka och ge di åt de nyfödda de första dygnen, något som är mycket viktigt om de skall bli livskraftiga och friska djur. För att göra separationen mellan mor och avkomma så känslomässigt skonsam som möjligt, innan modersbanden blir allt för starka, så förs de nyfödda över till väl halmade boxar, där de därefter utfodras med nappflaska.

 

Foder

Allt grovfoder odlas och bärgas från åkerlapparna i byarna runt Skärvången. Tyvärr kan ingen säd odlas så långt upp mot fjället då det är  en frostbenägen miljö och en allt för kort sommar i vårt område. På grund av detta måste allt kraftfoder till djuren köpas in. I dag så köps det in konventionellt odlat kraftfoder som kombineras med eget grovfoder som odlas helt utan konstgödsel och giftbesprutning.

 

Djurhälsa

Djuren står under hälsokontroll av veterinärstationen i Hammerdal som också står för all behandlingar vid sjukdom, och profylaktiska åtgärder tex vaccinationer och avhorning. Djuren har tillgång till sjukboxar om så skulle behövas, dessa utnyttjas bara när det behövs då det är mycket stressande i sig att skilja ett enskilt djur från flocken. Skulle det vara så att antibiotika eller penicillin måste användas vid sjukdom så förlängs alltid karenstiden på mjölk och kött till det dubbla.

 

Besök ladugårdarna, dess folk och fä

Genom att klicka på länkarna getter och kor i menyn så kan du nu gå in och se om det är något särskilt på gång i ladugårdar och jordbruk, de kan vara  kalvningar, betessläpp, provmjölkning, killning, flytt till fäboden, bocksläpp, inseminationer osv, alltid kan de  vara nått på gång, livet med djuren är spännande och så intressant.

 

Mjölkens hantering

Kor och getter mjölkas i moderna mjölkanläggningar som sörjer för högsta möjliga kvalité vad gäller hygien och ystningsegenskaper. Mjölkens fett och proteinhalt samt juverhälsa kontrolleras. Mjölken förvaras i kyltank i vardera mjölkrum i väntan på att den kommer att transporteras till mejeriet. Alla djur som behandlats med penicillin mjölkas separat, och all mjölk som kan innehålla penicillinrester kasseras.

 

Med en mycket kort transportsträcka , förs mjölken över till mejeriet. En stor vinst för miljön är att vår mjölk inte blir forslad långa sträckor, utan blir förädlad på plats här i Skärvången. Vid förädlingen skiljs ju vattnet från de vita i mjölken som blir ost. Vasslen är 9/10 av mjölken den blir kvar i S-vången och går till djurfoder och gödsel på åkrarna. Den vita osten som endast är 1/10 av mjölkmängden fraktas vidare till kund.